ฝ่ายอัตรากำลังและค่าตอบแทน

 • โครงสร้างหน่วยงาน จัดตั้ง ยุบเลิก ปรับโครงสร้าง
 • กรอบอัตรากำลัง ขรก. พม. พรก. ลชค.
 • จัดสรรอัตรา
 • แผนต่อเวลาราชการ
 • ตัดโอน/ เปลี่ยนตำแหน่ง/ ยุบเลิกอัตรา
 • เปลี่ยนกลุ่มภารกิจ กลุ่มงาน พรก.และ ลปจ.
 • มาตรฐานตำแหน่ง พม.
 • สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
 • โอน ย้าย ลาออก
 • แต่งตั้งผู้บริหาร/แต่งตั้งที่ปรึกษา
 • เงินเดือนและค่าตอบแทน
 • เลื่อนเงินเดือน/ บัญชีถือจ่าย
 • ข้อมูลสารสนเทศบุคลากร
 • บันทึกข้อมูลจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
 • พัฒนาเว็บไซต์ /และข้อมูลสารสนเทศของกอ

:: 02 549 4913, 4925