ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม

  • แผนพัฒนาบุคลากร
  • แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
  • จัดอบรม ประชุม สัมมนาบุคลากร
  • ทุนการศึกษา ในและต่างประเทศ
  • ศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน

:: 02 549 4915, 4927