ฝ่ายกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ฝ่ายกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

  • การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สายวิชาการและสายสนับสนุน)
  • เงินเพิ่ม พ.ต.ก
  • การเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
  • กำหนดกรอบระดับตำแหน่งสายสนับสนุน ให้เป็นระดับสูงขึ้น
  • JD&JS ของผู้บริหารและบุคลากรรายตำแหน่ง
  • การต่อเวลาราชการของข้าราชการ

:: 02 549 4918, 4926