การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ตัวอย่าง ก.พ.อ. 03

ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย (ขาสอง)

การประเมินผลงานสอนและเอกสารตามตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน 2564

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย

ประกาศ/หลักเกณฑ์/หนังสือจาก สกอ.