ITA ปี 2566

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

014คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงานเรื่องการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทดโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดาวน์โหลด
015คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ดาวน์โหลด
023นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทดโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดาวน์โหลด
024การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทดโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดาวน์โหลด
025หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง แนวทางในการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร มทร.ธัญบุรีดาวน์โหลด
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถานอุดมศึกษา พ.ศ. 2554ดาวน์โหลด
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยดาวน์โหลด
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565ดาวน์โหลด
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559ดาวน์โหลด
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวัลสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นดาวน์โหลด
คำสั่ง มทร.ธัญบุรี ที่ 1213/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเด่นเพื่อรับมอบเครื่องหมายประกาศเกัยรติคุณดาวน์โหลด
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวัลสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นทางวิชาการดาวน์โหลด
ประกาศ มทร.ธัญบุรี
เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลด
026รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ดาวน์โหลด