วิสัยทัศน์

กองบริหารงานบุคคล  เป็นองค์กรการบริหารงานบุคคลเพื่อการสรรหาการรักษาและพัฒนาบุคลากรโดยยึดหลักธรรมภิบาล

พันธกิจ

 1. พัฒนางานสวัสดิการและให้บริหารอย่างมีคุณภาพ
 2. พัฒนางานบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
 3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ
 4. รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ
 5. พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ให้เอี้อต่อการปฏิบัติงา

เป้าหมาย

 1. วางแผนระบบบริหารงานบุคคล
 2. สรรหาบุคลากร
 3. พัฒนาบุคลากร
 4. รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 5. ให้สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคลากร

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ.2563-2565

ปรัชญา (Philosophy)

สรรหา ธำรงรักษา และพัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์

ปณิธาน (Determination)

มุ่งมั่นจัดการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยความถูกต้องและเที่ยงธรรม

วิสัยทัศน์ (Vision)

“กองบริหารงานบุคคล  มุ่งพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะและทักษะ   ในการตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย”

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

H = Human                  บุคลากรมีใจให้บริการ
R = Recruitment          สรรหาตามหลักธรรมาภิบาล
M = Maintenance        ธำรงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
D = Development        การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

อัตลักษณ์ (Identity)

บุคลากรมืออาชีพ

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
 2. พัฒนาการให้บริการด้านบริหารงานบุคคลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
 3. เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

ค่านิยมองค์กร (Core values)

* กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง 
* ชื่อสัตย์และรับผิดชอบ 
* โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
* ไม่เลือกปฏิบัติ 
* มุ่งภักดีต่อองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

* วัฒนธรรมมุ่งผลงาน  (Result Based Culture)
* วัฒนธรรมทีมงาน (Team  Culture)
* วัฒนธรรมสมรรถนะ  (Competency Culture)
* วัฒนธรรมมุ่งเรียนรู้และปรับตัว  (Learning & Adaptive Culture)