วิสัยทัศน์

กองบริหารงานบุคคล  เป็นองค์กรการบริหารงานบุคคลเพื่อการสรรหาการรักษาและพัฒนาบุคลากรโดยยึดหลักธรรมภิบาล

พันธกิจ

  1. พัฒนางานสวัสดิการและให้บริหารอย่างมีคุณภาพ
  2. พัฒนางานบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
  3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ
  4. รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ
  5. พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ให้เอี้อต่อการปฏิบัติงา

เป้าหมาย

  1. วางแผนระบบบริหารงานบุคคล
  2. สรรหาบุคลากร
  3. พัฒนาบุคลากร
  4. รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
  5. ให้สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคลากร