จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

386

ข้าราชการ

1133

พนักงานมหาวิทยาลัย

464

พนักงานพิเศษเงินรายได้

98

พนักงานราชการ

12

ลูกจ้างชั่วคราว

17

ลูกจ้างประจำ

จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม
2567

ข่าวล่าสุด

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ