พ.ค.
06

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมิน ตําแหน่งประเภทผู้บริหารระดับตําแหน่งผู้อํานวยการกอง หัวหน้าสํานักงานคณบดีและหัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ ครั้งที่ 1/2564

เอกสารแนบรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร-1-64-ผสาน (327.8 KiB, 173 downloads)

ใบสมัคร

ใบสมัคร-1-64 (22.4 KiB, 12 downloads)

มี.ค.
22

สิทธิการลาของบุคลากรฯ

1. ตัวอย่างบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
1. (44.0 KiB, 27 downloads)
2. แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
2. (31.5 KiB, 34 downloads)
3. แบบฟอร์มใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
3. (25.0 KiB, 23 downloads)
4. แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
4. (38.0 KiB, 37 downloads)
5. แบบใบลาอุปสมบท
5. (31.0 KiB, 32 downloads)
6. แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
6. (26.5 KiB, 20 downloads)
7. แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
7. (23.0 KiB, 21 downloads)
8. แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย หรือดูงาน
8. (27.5 KiB, 26 downloads)
9. แบบฟอร์มใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การร่ะหว่างประเทศ
9. (50.0 KiB, 19 downloads)
10. แบบฟอร์มรายงานเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การร่ะหว่างประเทศ
10. (38.5 KiB, 19 downloads)
11. แบบฟอร์มใบลาติดตามคู่สมรส
11. (32.0 KiB, 21 downloads)
12. แบบฟอร์มใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
12. (360.5 KiB, 22 downloads)
13. แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
13. (25.0 KiB, 24 downloads)
14. แบบใบลาไปต่างประเทศ
14. (28.5 KiB, 23 downloads)
แบบฟอร์มขอลาออก
1. แบบฟอร์มหนังสือลาออกลูกจ้างชั่วคราว
ลาออก 1 (71.1 KiB, 20 downloads)
2. แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำ
ลาออก 2 (7.1 KiB, 19 downloads)
3. แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานราชการ
ลาออก 3 (385.0 KiB, 19 downloads)
4. แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย
ลาออก 4 (14.2 KiB, 23 downloads)
5. ใบลาออกจากราชการ
ลาออก 5 (9.6 KiB, 24 downloads)
คู่มือการลงเวลาสำรหรับบุคลากรหน่วยงาน
คู่มือ (537.2 KiB, 34 downloads)
สรุปสิทธิการลา
20190926-Pk New (537.9 KiB, 72 downloads)

มี.ค.
09

การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน

1. เส้นทางความก้าวหน้าของตำแหน่งสายสนับสนุน

2. ขั้นตอนการขอประเมินเพือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

3. เอกสารและผลงานที่เสนอขอรับการประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

   – รายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 23 พ.ย. 59 (ใช้เกณฑ์เดิม)

   – รายละเอียดการเสนอขอรับการประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (เกณฑ์เดิม)

   – Infographic เอกสารและผลงานที่เสนอขอรับการประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (เกณฑ์เดิม)

ประกาศ ก.พ.อ., กฎ ก.พ.อ.

1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรง       ตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 (13 ธ.ค. 54)

3. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขัันต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 (16 เม.ย. 58)

4. บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พ.ศ. 2553

http://www.ubu.ac.th/web/content.php?cpage=document&content=1600000000&cat=77

(ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ม.อุบลราชธานี)

5. บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจาก ก.พ.อ.

https://ilp.kku.ac.th/e-administration/SearchForm.php?st=0&text_name=&type_id=229

(ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ม.ขอนแก่น)

หนังสือเวียน สกอ.

1. หนังสือ สกอ.ที่ ศธ 0509(2)/ว 5 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2555 เรื่อง ขยายช่วงระยะเวลา ผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น โดยใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดไว้เดิม (ผ่อนผันการใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศมหาวิทยาลัย ถึง 30 กันยายน 2555)

2. หนังสือ สกอ.ที่ ศธ 0509(2)/ว 7 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2555 เรื่อง ขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น โดยใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดไว้เดิม (ผ่อนผันการใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศมหาวิทยาลัยกำหนดไว้เดิมไปพลางก่อน จนกว่า ก.พ. จะนำหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดเกี่ยวกับการเสนอผลงานวิจัยมาใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554 (28 ก.ค.54)

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 (20 ก.ย.55)

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (24 มิ.ย.58)

4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 (3 มี.ค. 52)

5. ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2

ประกาศสภามหาวิทยาลัย

1. ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2558 (24 มิ.ย.58)

2. ระดับคุณภาพของผลงาน

ประกาศมหาวิทยาลัย

1. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย

2. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2560 (27 ธ.ค. 60)

3. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวัลสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (16 มี.ค.61)

4. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราการค่าตอบแทนผู้ประเมินผลงาน จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ของบุคลากรสายสนับสนุน (15 ส.ค.59)

5. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสมนาคุณที่ปรึกษาการจัดทำผลงาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการกำหนดตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2560 (14 ธ.ค.60)

6. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องโครงร่างการเขียนผลงานกรขอกำหนดระตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

7. ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฉ.4

8.หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่าและระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคคลากร

1. อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณาผลงานทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน
Doc12408620210309094328 (370.5 KiB, 39 downloads)

1. แบบ ก.บ.ม.1 (แบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

2. แบบ ก.บ.ม.2 (แบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้าน หรือเฉพาะทาง)

3. แบบ ก.บ.ม.3 (แบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพหรือไม่ได้ใช้วิชาชีพ)

4. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

5. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน

6. แบบเสนอหัวข้อผลงานเพื่อขอรับการประเมินระดับตำแหน่งสูงขึ้น

เทคนิคการจัดทำผลงาน

1. การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

2. การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย-R2R

3. การทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ

ก.พ.
18

แบบฟอร์มสมาชิกแจ้งเปลี่ยแผนการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

แบบฟอร์มสมาชิกแจ้งเปลี่ยแผนการลงทุน ปัจจุบัน 2564

KA-FE M401 ปัจจุบัน (26.7 KiB, 54 downloads)

ก.พ.
08

การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


สรุปจำนวนผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปี 2563

Read the rest of this entry »

ธ.ค.
24

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มอบของขวัญปีใหม่ 2564 เพื่อผู้ประกันตน

เครดิตเพจภาพ :: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ธ.ค.
09

การเปลี่ยนสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม ประจำปี 2564

รายชื่อสถานพยาบาลประจำปี 2564

รายชื่อสถานพยาบาลประจำปี 2564 (932.7 KiB, 437 downloads)

สปส. 9-02

สปส 9-02 (232.2 KiB, 101 downloads)

พ.ย.
13

แนวทางการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์แก่ มทร.ธัญบุรี ปี 2563

แนวทางการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์แก่ มทร.ธัญบุรี ปี 2563

Doc11877020201113114614 (310.9 KiB, 112 downloads)

L ปี2563 (71.0 KiB, 121 downloads)

พ.ย.
13

เรื่อง แนวทางการคัดเลือกบุคลากรฯ ดีเด่น, สายอำนวยการ และผู้ทำคุณ ปี 2563

แนวทางการคัดเลือก บุคลากรฯ ดีเด่น, สายอำนวยการ ปี 63

Doc11877120201113114641 (324.5 KiB, 108 downloads)

G ปี 63 (119.3 KiB, 117 downloads)

พ.ย.
13

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2563
เปิดรับสมัครวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลาช่วงเช้า 08.30-12.00 ช่วงบ่าย 13.00-15.30 เว้นวันหยุดราชการ
***เงื่อนไขการชำระเงินในการสมัคร
      ต้องชำระผ่าน แอพพลิเคชั่น (Application) เท่านั้น

ประกาศ+ใบสมัคร+ขั้นตอนสมัครพนักงานราชการ 3_63(แก้ไข)

3 63(แก้ไข) (1.8 MiB, 637 downloads)

ต.ค.
12

การจัดจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณ รายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. แบบฟอร์มสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ฉบับปรับปรุง)
1.1 แบบฟอร์มสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว (หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ)

1 2561 (84.5 KiB, 215 downloads)

1.2 แบบฟอร์มสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว (หน่วยงานที่ไม่ได้รับมอบอำนาจ)
1-2 14 10 2563 (85.0 KiB, 100 downloads)

2. ตัวอย่างคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว 2564 (หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ)

2 2564 (361.0 KiB, 140 downloads)

3 .แนบท้ายคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว

3 (14.9 KiB, 126 downloads)

ก.ย.
28

การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ตามกรอบอัตรากำลัง รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567)

1.แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ

1 แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ (32.7 KiB, 386 downloads)

2.แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ (หน่วยงานที่ไม่ได้รับมอบอำนาจ)
2 (33.1 KiB, 172 downloads)

3.ตัวอย่างคำสั่งต่อสัญญาพนักงานราชการ 2563 (หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ)
3 (132.5 KiB, 212 downloads)

4.บัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ
4 (15.7 KiB, 169 downloads)

5.ตัวอย่างคำสั่งจ้างพนักงานราชการ 2563 (หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ)
5 (132.5 KiB, 159 downloads)

6.บัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งจ้างพนักงานราชการ
6 (15.7 KiB, 130 downloads)

7.แบบสรุปประเมินกรรมการพนักงานราชการ
7 (17.8 KiB, 150 downloads)

8. ขั้นตอนดำเนินงานต่อสัญญาจ้าง
8 (51.6 KiB, 236 downloads)

ส.ค.
11

การประเมินผลปฏิบัติการพนักงานราชการ

1. แบบฟอร์ม ประเมินพนักงานราชการ ปี2555 NEW
employee
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

มิ.ย.
17

คู่มือการปฏิบัติงาน

เม.ย.
28

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ

ก.พ.
28

รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานการขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้นของกลุ่มผู้ส่งผลงานแล้ว พฤษภาคม 2563

ธ.ค.
02

รายงานสรุปผลการดําเนินงานการขอกําหนดตําแหนงสู่งขึ้นของกลุ่มผู้ส่งผลงานแล้ว ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562

เม.ย.
29

รายงานผลการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Performance report of human resource management and development

เม.ย.
29

แผนพัฒนาเฉพาะด้านการพัฒนาบุคลากรกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Specialized development plan for human resource development

เม.ย.
29

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Human Resource Management and Development Plan

เม.ย.
27

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ

#ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ
Cr.Rsutthisuk Roj