ก.พ.
08

การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


สรุปจำนวนผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปี 2563

Read the rest of this entry »

ม.ค.
07

การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน

1. เส้นทางความก้าวหน้าของตำแหน่งสายสนับสนุน

2. ขั้นตอนการขอประเมินเพือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

3. เอกสารและผลงานที่เสนอขอรับการประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

   – รายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 23 พ.ย. 59 (ใช้เกณฑ์เดิม)

   – รายละเอียดการเสนอขอรับการประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (เกณฑ์เดิม)

   – Infographic เอกสารและผลงานที่เสนอขอรับการประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (เกณฑ์เดิม)

ประกาศ ก.พ.อ., กฎ ก.พ.อ.

1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรง       ตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 (13 ธ.ค. 54)

3. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขัันต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 (16 เม.ย. 58)

4. บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พ.ศ. 2553

http://www.ubu.ac.th/web/content.php?cpage=document&content=1600000000&cat=77

(ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ม.อุบลราชธานี)

5. บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจาก ก.พ.อ.

https://ilp.kku.ac.th/e-administration/SearchForm.php?st=0&text_name=&type_id=229

(ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ม.ขอนแก่น)

หนังสือเวียน สกอ.

1. หนังสือ สกอ.ที่ ศธ 0509(2)/ว 5 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2555 เรื่อง ขยายช่วงระยะเวลา ผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น โดยใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดไว้เดิม (ผ่อนผันการใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศมหาวิทยาลัย ถึง 30 กันยายน 2555)

2. หนังสือ สกอ.ที่ ศธ 0509(2)/ว 7 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2555 เรื่อง ขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น โดยใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดไว้เดิม (ผ่อนผันการใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศมหาวิทยาลัยกำหนดไว้เดิมไปพลางก่อน จนกว่า ก.พ. จะนำหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดเกี่ยวกับการเสนอผลงานวิจัยมาใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554 (28 ก.ค.54)

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 (20 ก.ย.55)

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (24 มิ.ย.58)

4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 (3 มี.ค. 52)

5. ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2

ประกาศสภามหาวิทยาลัย

1. ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2558 (24 มิ.ย.58)

2. ระดับคุณภาพของผลงาน

ประกาศมหาวิทยาลัย

1. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย

2. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2560 (27 ธ.ค. 60)

3. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวัลสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (16 มี.ค.61)

4. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราการค่าตอบแทนผู้ประเมินผลงาน จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ของบุคลากรสายสนับสนุน (15 ส.ค.59)

5. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสมนาคุณที่ปรึกษาการจัดทำผลงาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการกำหนดตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2560 (14 ธ.ค.60)

6. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องโครงร่างการเขียนผลงานกรขอกำหนดระตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

7. ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฉ.4

8.หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่าและระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. แบบ ก.บ.ม.1 (แบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

2. แบบ ก.บ.ม.2 (แบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้าน หรือเฉพาะทาง)

3. แบบ ก.บ.ม.3 (แบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพหรือไม่ได้ใช้วิชาชีพ)

4. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

5. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน

6. แบบเสนอหัวข้อผลงานเพื่อขอรับการประเมินระดับตำแหน่งสูงขึ้น

เทคนิคการจัดทำผลงาน

1. การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

2. การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย-R2R

3. การทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ

ธ.ค.
24

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มอบของขวัญปีใหม่ 2564 เพื่อผู้ประกันตน

เครดิตเพจภาพ :: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ธ.ค.
09

การเปลี่ยนสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม ประจำปี 2564

รายชื่อสถานพยาบาลประจำปี 2564

รายชื่อสถานพยาบาลประจำปี 2564 (932.7 KiB, 360 downloads)

สปส. 9-02

สปส 9-02 (232.2 KiB, 70 downloads)

พ.ย.
13

แนวทางการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์แก่ มทร.ธัญบุรี ปี 2563

แนวทางการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์แก่ มทร.ธัญบุรี ปี 2563

Doc11877020201113114614 (310.9 KiB, 85 downloads)

L ปี2563 (71.0 KiB, 86 downloads)

พ.ย.
13

เรื่อง แนวทางการคัดเลือกบุคลากรฯ ดีเด่น, สายอำนวยการ และผู้ทำคุณ ปี 2563

แนวทางการคัดเลือก บุคลากรฯ ดีเด่น, สายอำนวยการ ปี 63

Doc11877120201113114641 (324.5 KiB, 72 downloads)

G ปี 63 (119.3 KiB, 90 downloads)

พ.ย.
13

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2563
เปิดรับสมัครวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลาช่วงเช้า 08.30-12.00 ช่วงบ่าย 13.00-15.30 เว้นวันหยุดราชการ
***เงื่อนไขการชำระเงินในการสมัคร
      ต้องชำระผ่าน แอพพลิเคชั่น (Application) เท่านั้น

ประกาศ+ใบสมัคร+ขั้นตอนสมัครพนักงานราชการ 3_63(แก้ไข)

3 63(แก้ไข) (1.8 MiB, 582 downloads)

ต.ค.
12

การจัดจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณ รายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. แบบฟอร์มสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ฉบับปรับปรุง)
1.1 แบบฟอร์มสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว (หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ)

1 2561 (84.5 KiB, 153 downloads)

1.2 แบบฟอร์มสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว (หน่วยงานที่ไม่ได้รับมอบอำนาจ)
1-2 14 10 2563 (85.0 KiB, 67 downloads)

2. ตัวอย่างคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว 2564 (หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ)

2 2564 (361.0 KiB, 103 downloads)

3 .แนบท้ายคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว

3 (14.9 KiB, 90 downloads)

ก.ย.
28

การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ตามกรอบอัตรากำลัง รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567)

1.แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ

1 แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ (32.7 KiB, 296 downloads)

2.แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ (หน่วยงานที่ไม่ได้รับมอบอำนาจ)
2 (33.1 KiB, 140 downloads)

3.ตัวอย่างคำสั่งต่อสัญญาพนักงานราชการ 2563 (หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ)
3 (132.5 KiB, 159 downloads)

4.บัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ
4 (15.7 KiB, 133 downloads)

5.ตัวอย่างคำสั่งจ้างพนักงานราชการ 2563 (หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ)
5 (132.5 KiB, 126 downloads)

6.บัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งจ้างพนักงานราชการ
6 (15.7 KiB, 99 downloads)

7.แบบสรุปประเมินกรรมการพนักงานราชการ
7 (17.8 KiB, 112 downloads)

8. ขั้นตอนดำเนินงานต่อสัญญาจ้าง
8 (51.6 KiB, 186 downloads)

ส.ค.
11

การประเมินผลปฏิบัติการพนักงานราชการ

1. แบบฟอร์ม ประเมินพนักงานราชการ ปี2555 NEW
employee
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

มิ.ย.
17

คู่มือการปฏิบัติงาน

เม.ย.
28

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ

ก.พ.
28

รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานการขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้นของกลุ่มผู้ส่งผลงานแล้ว พฤษภาคม 2563

ธ.ค.
02

รายงานสรุปผลการดําเนินงานการขอกําหนดตําแหนงสู่งขึ้นของกลุ่มผู้ส่งผลงานแล้ว ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562

มี.ค.
02

โครงการ ม.33เรารักกัน เหลืออีก 7 วันเท่านั้น

***สำหรับผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน
https://www.xn--33-nqia4jubqa0kcg0o.com/

มี.ค.
01

รายงานจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564

Mar 2564 (194.3 KiB, 12 downloads)

ก.พ.
24

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน 2 ราย

ก.พ.
22

สำหรับผู้ประกันตน ม. 33

สำหรับผู้ประกันตน ม. 33 ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการ “ม.33 เรารักกัน”
สามารถขอทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.ม.33เรารักกัhttp://xn--q3c.com/ ได้ตั้งแต่ 15-28 มีนาคม
***ลงทะเบียน www.ม33เรารักกัhttp://xn--q3c.com/ รับเงิน 4,000 บาท เริ่มแล้ว!

ก.พ.
18

แบบฟอร์มสมาชิกแจ้งเปลี่ยแผนการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

แบบฟอร์มสมาชิกแจ้งเปลี่ยแผนการลงทุน ปัจจุบัน 2564

KA-FE M401 ปัจจุบัน (26.7 KiB, 2 downloads)