420

ข้าราชการ

1099

พนักงานมหาวิทยาลัย

480

พนักงานพิเศษเงินรายได้

98

พนักงานราชการ

10

ลูกจ้างชั่วคราว

24

ลูกจ้างประจำ

จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมพาพันธ์
2566

ข่าวล่าสุด

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ฝึกอบรมออนไลน์สำหรับบุคลากร มทร.ธัญบุรี