จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

388

ข้าราชการ

1140

พนักงานมหาวิทยาลัย

460

พนักงานพิเศษเงินรายได้

98

พนักงานราชการ

10

ลูกจ้างชั่วคราว

17

ลูกจ้างประจำ

จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์
2567

ข่าวล่าสุด

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ