สวัสดิการ

ค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินทุนการศึกษา
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันอุบัติเหตุ
ประกันสังคม
สินเชื่อที่อยู่อาศัย