ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

  • งานธุรการ สารบรรณ การเงิน บัญชี
  • งบประมาณ และวัสดุ – ครุภัณฑ์
  • งานประชุม (กบม. / กอง)
  • งานประกันคุณภาพ
  • งาน สสส.

:: 02 549 4912