ฝ่ายทะเบียนประวัติและสิทธิประโยชน์

ฝ่ายทะเบียนประวัติและสิทธิประโยชน์

 • ทะเบียนประวัติ
 • ทำบัตร/ หนังสือรับรอง/ การลา/ ปรับวุฒิ/
 • เพิ่มวุฒิ/ รับรองวุฒิ/ ขึ้นทะเบียนตำแหน่ง
 • บำเหน็จบำนาญ/ เครื่องราชฯ/ กบข./ กสจ./
 • ขอพระราชทานเพลิงศพ
 • เงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย
 • เงินเพิ่มพิเศษ /เงินค่าครองชีพร้อยละสี่ /เงินรางวัล
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพ/ค่าเล่าเรียนบุตร /ประกันอุบัติเหตุ
 • การช่วยเหลือค่าทำศพ และค่าพวงหรีด
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • งานคัดเลือกบุคลากรดีเด่น

:: 02 549 4923, 4926