สมัครงาน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับตำแหน่งอัตราระดับการศึกษาหน่วยงานวันที่เปิดรับสมัครวันที่ปิดรับสมัคร
1 พนักงานราชการ 1 อัตราปริญญาตรีกองบริหารงานบุคคล28/08/256604/09/2566
2 พนักงานมหาวิทยาลัย 118 อัตราปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
21 หน่วยงาน05/06/256630/06/2566
3 พนักงานราชการ 2 อัตราปริญญาตรีกองบริหารงานบุคคล
กองกลาง
10/05/256616/05/2566
4 พนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตราปริญญาตรีกองบริหารงานบุคคล13/03/256617/03/2566