โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2566

 • 2022การส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

 • 2022โครงการการขับเคลื่อนและพัฒนาทักษะบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track)

  ธันวาคม
 • 2023โครงการรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน

  มกราคม
 • 2023โครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของสายสนับสนุน

  กุมภาพันธ์
 • 2023โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ

  มิถุนายน
 • 2023โครงการการเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ

  กรกฏาคม
 • 2023โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของสายสนับสนุน

  กรกฏาคม
 • 2023โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรใหม่

  สิงหาคม