Category Archive: ฝ่ายกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ธ.ค.
02

รายงานสรุปผลการดําเนินงานการขอกําหนดตําแหนงสู่งขึ้นของกลุ่มผู้ส่งผลงานแล้ว ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562

ต.ค.
01

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ

ก.ย.
24

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชา สำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒

ก.ย.
03

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ

ก.ค.
11

การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน

1. เส้นทางความก้าวหน้าของตำแหน่งสายสนับสนุน 2. ขั้นตอนก …

Continue reading »