Category Archive: ฝ่ายทะเบียนประวัติและสิทธิประโยชน์

ธ.ค.
09

ประกาศ ผู้ประกันตนที่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2563 ยื่นที่กองบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563

ต.ค.
29

การให้ความสนับสนุนการศึกษาบุตร

ต.ค.
29

การให้ความสนับสุนการศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัย

ก.ย.
12

สิทธิการลาของบุคลากร

ส.ค.
30

การประกันอุบัติเหตุบุคลากร/สมาชิกสมทบประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี