Category Archive: ฝ่ายทะเบียนประวัติและสิทธิประโยชน์

ต.ค.
29

การให้ความสนับสนุนการศึกษาบุตร

ต.ค.
29

การให้ความสนับสุนการศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัย

ก.ย.
12

สิทธิการลาของบุคลากร

ส.ค.
30

การประกันอุบัติเหตุบุคลากร/สมาชิกสมทบประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ส.ค.
06

ประกาศฯ เรื่อง จำนวนกรรมการ กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี