Category Archive: ฝ่ายพัฒนาบุคคล

ต.ค. 27

”โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน”

”โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับบุคลากรสายส …

Continue reading »

ส.ค. 31

แบบฟอร์ม รายงานการติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ

ก.ค. 05

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวปฏิบ …

Continue reading »

มิ.ย. 27

โครงการภาวะผู้นำ

มี.ค. 10

แบบฟอร์ม รายงานติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ

Page 1 of 912345...Last »