Tag Archive: มทร

ส.ค. 02

หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง)และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ

- ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงาน  เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน  ลูกจ้างประจำ – แบบประเมินลูกจ้างประจำ  เพื่อขอปรับระดับชั้นพนักงานพิมพ์ – แบบประเมินลูกจ้างประจำ  เพื่อขอปรับระดับชั้นตำแหน่งอื่นๆ – แบบประเมินลูกจ้างประจำ  การเสนอขอเปลึ่ยนตำแหน่ง – แบบบรรยายลักษณะงาน (ลจป.1)

ส.ค. 01

บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ก.พ.อ.) พศ.2553

ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ – นักวิเคราะห์นโยบายและแผน – นิติการ – บริหารงานบุคคล – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป – วิชาการพัสดุ – วิเทศสัมพันธ์ – วิชาการเงินและบัญชี

Continue reading »

ก.ค. 29

ประกาศฯ และข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

-  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 –  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 –  ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา –  แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน –  แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ –  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ –  ฐานในการคำนวณเงินเดือนและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน

ก.ค. 29

ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการให้ได้รับค่าจ้างตามประสบการณ์ ฉบับที่ 2

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 9 กรกฏาคม 2553 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการให้ได้รับค่าจ้างตามประสบการณ์ไว้แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 จึงเห็นสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการให้ได้รับค่าจ้างตามประสบการณ์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ก.ค. 29

โครงการเกษียณก่อนอายุก่อนกำหนด ปี 2554

ด้วยคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ได้พิจารณาเห็นชอบ แผนดำเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรณีส่วนราชการมีอัตรากำลังไม่เพียงพอแก่การทำงานตามบทบาท ภารกิจ และมีประเด็นจำนวนข้าราชการสูงอายุ (50 ปีขึ้นไป) มากกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนข้าราชการของส่วนราชการ โดยกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมมาตรการได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของกลุ่มเป้าหมาย สำหรับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีผู้ที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมมาตรการฯ ในกรณีดังกล่าวได้จำนวน 15 คน และให้ใช้งบประมาณจากงบบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงประกาศคุณสมบัติ และสิทธิประโยชน์ ของผู้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ – ประกาศมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ – แบบหนังสือของลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ – หนังสือขอระงับการลาออก

Page 1 of 3123