Tag Archive: มทร

Oct 06

ประกาศขยายเวลาการประเมินประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเดิมเพื่อปรับค่าจ้างให้สูงขึ้น

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเดิมเพื่อปรับค่าจ้างให้สูงขึ้น ได้มีการขยายเวลาการประเมินประสิทธิภาพไปจนถึง 31 ธันวาคม 2557

Continue reading »

May 29

ประกาศฯ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ

May 15

แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำต้วเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ

May 01

การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

      ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง นั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณสำหรับการปรับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษา และการปรับเงินเดือนชดเชยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Mar 12

พรบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548

Page 1 of 2112345...1020...Last »