Tossaporn

Author's details

Name: ทศพร จินาตอง
Date registered: สิงหาคม 2, 2011

Latest posts

  1. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2556 — พฤศจิกายน 27, 2012
  2. คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง กรมบัญชีกลาง — ตุลาคม 24, 2012
  3. การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ. — ตุลาคม 19, 2012
  4. แบบฟอร์มจัดทำข้อมูลกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการฯ สายสนับสนุน รอบที่ 2 — ตุลาคม 11, 2012
  5. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 — กันยายน 20, 2012

Most commented posts

  1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 — 5 comments
  2. การประกันอุบัติเหตุบุคลากร และบิดา มารดา คู่สมรส บุตรของบุคลากร ประจำปี 2555 — 3 comments
  3. ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 — 1 comment
  4. ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มทร.ธัญบุรี — 1 comment
  5. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2556 — 1 comment

Author's posts listings

พ.ย. 27

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2556

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แจ้งให้ส่วนราชการเสนอขอ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นดิเรกคุณาภร์ ประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน      ให่ส่วนราชการที่จะเสนอขอพระราชทานฯ จัดส่งเอกสารเพื่อประกอบ การพิจารณาตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้  ภายในวันที่ 15 ก.พ. 2556

ต.ค. 24

คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง กรมบัญชีกลาง

คู่มือสวัสดิการ

เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้มีการปรับปรุง แก้ไข กฏ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง จึงได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขคู่มือสวัสดิการและ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้างขึ้นใหม่ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ส่วนราชการนำไปใช้เป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติงานเบื้องต้น

ต.ค. 19

การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ.

ต.ค. 11

แบบฟอร์มจัดทำข้อมูลกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการฯ สายสนับสนุน รอบที่ 2

กรอบ

ก.ย. 20

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

Page 1 of 2512345...1020...Last »