พ.ย.
11

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการรับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ

พ.ย.
11

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

พ.ย.
01

รายงานข้อมูลจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ต.ค.
31

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของกลุ่มผู้ส่งผลงานแล้ว ประจำเดือนตุลาคม 2562

ต.ค.
31

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ