ก.ย. 11

ประกาศมทร.ธัญบุรี เรื่อง เพิ่มเติมอัตราในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง เพิ่มเติมอัตราในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557
…………………………………………………………………
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557

จำนวนทั้งสิ้น 41 อัตรา แล้ว นั้น ในการนี้ จึงขอประกาศเพิ่มเติมอัตราในการรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 จำนวน 5 อัตรา

รายละเอียดตาแหน่งปรากฏแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศเพิ่มเติม

ก.ย. 09

รายงานจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 1 กันยายน 2557

รายงานจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ 1 กันยายน 2557

ก.ย. 08

ประกาศมทร.ธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557

ประกาศมทร.ธัญบุรี  เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557

ตำแหน่งที่รับสมัครและหน่วยงานที่สังกัด
จำนวน 41อัตรา  (รายละเอียดของตำแหน่งปรากฏแนบท้ายประกาศนี้)
1.1 วุฒิปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
1.2 วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 22,750 บาท

 

 

ก.ย. 08

ประกาศมทร.ธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2557

ประกาศมทร.ธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2557

ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 107 อัตรา(รายละเอียดของตำแหน่งปรากฏแนบท้ายประกาศนี้)
1.1 วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท
วุฒิปริญญาโท ( 5ปี ) อัตราเงินเดือน 27,770 บาท
1.2 วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท

ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานด้านภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรืองานอื่นใดที่กำหนดให้เป็นภาระงาน

กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกในวุฒิปริญญาเอก จากอัตราเงินเดือนดังกล่าวยังมีเงินเพิ่มพิเศษให้เดือนละ 5,000 บาทต่อเดือน ในระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับการบรรจุ หรือถ้าหากมีประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์โดยตรงต่อตำแหน่งและต่อหน่วยงาน อาจได้รับการประเมินให้เพิ่มค่าจ้างตามประสบการณ์ด้วย

 

 

ก.ย. 03

ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง ขยายเวลาการรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)

ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง  ขยายเวลาการรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)

ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30  กันยายน 2557 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศขยายรับโอนครุศาสตร์

Page 1 of 3212345...102030...Last »