ต.ค. 26

การเสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี ๒๕๕๙

ต.ค. 26

การคัดเลือก ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ต.ค. 07

รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

ก.ย. 22

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ก.ย. 15

คำแนะนำเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ และแบบฟอร์มการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ

รายละเอียด

ก.ย. 08

การประกันอุบัติเหตุบุคลากร/สมาชิกสมทบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ธ.ค. 07

การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ธ.ค. 01

จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559

รายงานจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559

พ.ย. 29

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560

พ.ย. 21

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2559

2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559

 

 

พ.ย. 16

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ฉบับภาษาอังกฤษ

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ฉบับภาษาอังกฤษ

1. ใบลาป่วย ลากิจ ฉ.ภาษาอังกฤษ

2. แบบฟอร์มลาพักผ่อน ฉ.ภาษาอังกฤษ แก้ไข 21 พ.ย. 59

3. ใบลาออกพนักงานมหาวิทยาลัย ฉ.ภาษาอังกฤษ

4. แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของลูกจ้างชั่วคราว

5. ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว

6. สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

7. สัญญาจ้างลูกจ้างชาวไทย (ชาวไทย)

8. แบบประเมินผลปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว

Page 1 of 7912345...102030...Last »