Mar 09

ประกาศฯ มทร.ธัญบุรี เรืองรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2560

Mar 08

ขอเชิญสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นนักกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36

Oct 26

การเสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี ๒๕๕๙

Sep 22

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

Sep 08

การประกันอุบัติเหตุบุคลากร/สมาชิกสมทบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

Mar 06

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ

Mar 02

คู่มือการบริหารระบบพนักงานราชการปี 2559

Mar 01

รายงานจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560

รายงานจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560

Page 1 of 8212345...102030...Last »