Jun 23

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง วันหยุดชดเชยของทางราชการ

Jun 19

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2560

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2560

2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2560

https://rmutt.job.thai.com/

May 18

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย

May 09

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

จ่ายใบกำกับ

ราชกิจจา ชั้นต่ำกว่า ปี53

ราชกิจจา สายสะพาย ปี58

May 09

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558

จ่ายตัวเครื่องราช ชั้นต่ำกว่า ปี58

ราชกิจจาชั้นต่ำกว่า ปี58

Apr 27

ประกาศสำนักงาน ก.พ. แจ้งเรื่องการสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ เพื่อให้หน่วยงานภายในมทร.ธัญบุรี ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางประกอบการบริหารพนักงานราชการ และถือปฏิบัติ

Apr 21

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

Apr 04

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ขอให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตัวเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension’s Electronic Filing) ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Mar 31

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ

Mar 28

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

 

Sep 22

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

Sep 08

การประกันอุบัติเหตุบุคลากร/สมาชิกสมทบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

Jun 06

แบบฟอร์ม รายงานการติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ

Jun 02

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2560

 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2560

2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2560

 

https://rmutt.job.thai.com/

Jun 01

รายงานจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560

Page 1 of 8512345...102030...Last »