ก.ค. 17

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2558

สามารถไปตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://rmutt.job.thai.com/

ก.ค. 16

สอบถามความต้องการบ้านพักสวัสดิการบุคลากร

มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นว่า ที่พักอาศัยเป็นสวัสดิการที่ควรจัดให้บุคลากรที่มีความต้องการจะพักอาศัยภายในมหาวิทยาลัย โดยจะเป็นสวัสดิการให้เช่าเป็นรายเดือนตามผลการสำรวจ เพื่อให้ได้ข้อมูลมาพิจารณาจำนวนห้อง สถานที่และรูปแบบอาคารให้เหมาะสมกับราคาในการลงทุน

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

มิ.ย. 26

แบบฟอร์มรายงานการติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย.-30 มิ.ย.2558)

แบบฟอร์มรายงานการติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย.-30 มิ.ย.2558)

มิ.ย. 23

การเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รศ.)

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

มิ.ย. 11

การปรับค่าตอบแทน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ

การปรับค่าตอบแทน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ มีรายละเอียดดังนี้

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

พ.ค. 26

การเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.)

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

เม.ย. 08

หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และดูงาน

 ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และดูงาน  พ.ศ. ๒๕๕๘

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ก.ค. 06

รายงานจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

รายงานจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

ก.ค. 01

แบบรายงานผลการศึกษาฝึกอบรม การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

มิ.ย. 29

vdoและรูปโครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รศ.)

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

Page 1 of 6612345...102030...Last »