ก.ย. 29

งานร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ

งานร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ในงาน สายใยแห่งความรัก… ด้วยรักและผูกพัน
วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

อ่านต่อไป

20140919-งานเกษียณ 20140919-งานเกษียณ_02 20140919-งานเกษียณ_03

ก.ย. 29

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี
เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีประจำในคณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร

รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

 

 

ก.ย. 24

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับการปฏิบัติราชการ

ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวข้องกับ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ดังเอกสารแนบนี้

 

ก.ย. 09

รายงานจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 1 กันยายน 2557

รายงานจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ 1 กันยายน 2557

ก.ย. 03

ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง ขยายเวลาการรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)

ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง  ขยายเวลาการรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)

ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30  กันยายน 2557 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

Page 1 of 5712345...102030...Last »