พ.ค. 26

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2559

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ก.ย. 22

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ก.ย. 15

คำแนะนำเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ และแบบฟอร์มการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ

รายละเอียด

ก.ย. 08

การประกันอุบัติเหตุบุคลากร/สมาชิกสมทบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

พ.ค. 17

การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์

การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญโดยนำร่องสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ค. 2558

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

พ.ค. 16

บรรยากาศการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร

13233143_1127544807268086_8137688844257679225_n

พ.ค. 16

บรรยากาศโครงการพัฒนาสมรรถนะตามหน้าที่สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

S__64126989

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

พ.ค. 02

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้หนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินฉบับเดิม

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

Page 1 of 7512345...102030...Last »