Apr 21

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

Apr 12

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21-28 เมษายน 2560 (เว้นวันหยุดราชการ)

Apr 04

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ขอให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตัวเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension’s Electronic Filing) ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Mar 31

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ

Mar 28

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

 

Mar 09

ประกาศฯ มทร.ธัญบุรี เรืองรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2560

Mar 08

ขอเชิญสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นนักกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36

Feb 27

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ

 

 

 

Sep 22

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

Sep 08

การประกันอุบัติเหตุบุคลากร/สมาชิกสมทบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

Apr 04

รายงานจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ วันที่ 1 เมษายน 2560

รายงานจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ วันที่ 1 เมษายน 2560

Page 1 of 8312345...102030...Last »