เม.ย. 08

หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และดูงาน

 ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และดูงาน  พ.ศ. ๒๕๕๘

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

มี.ค. 05

หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘

หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

มี.ค. 03

ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

pvd2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีประกาศจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วน เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบและศึกษารายละเอียดล่วงหน้าเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทจัดการกองทุนต่าง ๆ มีบริษัทดังนี้

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ธ.ค. 23

ขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จ บำนาญ ฯ

สามารถยื่นแบบความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จ บำนาญ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2558
ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น4 อาคารสำนักงานอธิการบดี

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ต.ค. 21

การประกันอุบัติเหตุบุคลากร และบิดา มารดา คู่สมรส บุตรของบุคลากร ประจำปี 2557

การประกันอุบัติเหตุบุคลากร และบิดา มารดา คู่สมรส บุตรของบุคลากร ประจำปี 2557

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

พ.ค. 07

โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น กลาง สูง โครงการย่อยที่ 1

20150412_46

โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น กลาง สูงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการย่อยที่ 1 โครงการปฐมนิเทศผู้บริหารใหม่ ระหว่างวันที่ 12 -13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

พ.ค. 07

โครงการพัฒนาเครือข่ายทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20150423_50โครงการพัฒนาเครือข่ายทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 23 -24 เมษายน 2558 ณ โรงแรมแคนทารี่ แอนด์ เซอร์วิส จ.พระนครศรีอยุธยา

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

พ.ค. 07

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย”

20150407_08

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย” ระหว่างวันที่ 7, 28 เมษายน 2558 และ 14 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 1 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

พ.ค. 06

โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

20150225_37

โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ และ โรงแรมธารา มันตรา ชะอำ รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

พ.ค. 01

รายงานจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558

Page 1 of 6212345...102030...Last »