ก.พ. 27

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรืองรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 2 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรืองรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 2 อัตรา

ก.พ. 12

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2560

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่  https://rmutt.thaijobjob.com.

ก.พ. 09

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 ”มอดินแดงเกมส์” ระหว่างวันที่ 2 – 9 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ก.พ. 09

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 14 ”Diamond Game” ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

ก.พ. 08

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

พ.ย. 23

”โครงการพัฒนาเครือข่ายทรัพยากรบุคคล”

”โครงการพัฒนาเครือข่ายทรัพยากรบุคคล”

ฝ่ายพัฒนาบุคคล กองบริหารงานบุคคลได้จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจทิศทางของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามบริบทของประเทศไทย เพื่อวางกลยุทธ์ของงานบริหารทรัยพากรมนุษย์ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาศักยภาพทีมงานบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2561     ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5494915 (คุณสุภารัตน์) สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่  http://www.regtraining.rmutt.ac.th:8080/User_subMainPED.php

พ.ย. 06

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดทำประกันสุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีความประสงค์จะพิจารณาหาแนวทางการจัดตั้งการประกันสุขภาพกลุ่มให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการดูแลและส่งเสริม ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสุขภาพดี ซึ่งการดำเนินการจัดตั้งประกันสุขภาพมีรูปแบบและแนวทางการจัดตั้งในหลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัย นำไปประกอบการพิจารณาหาแนวทางและรูปแบบการดำเนินการจัดตั้งประกันสุขภาพกลุ่มให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำแบบสอบ ถามนี้ เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินการที่เป็นความต้องการของพนักงานมหาวิทยาลัย   ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรอกแบบสอบถามให้ครบถ้วน ทั้งนี้ คำตอบของท่านจะนำไปประกอบการพิจารณาจัดตั้งประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป
สามารถกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดทำประกันสุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัยได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
https://goo.gl/forms/zXw2YfFeDoUeL5Ei2

 

 

 

 

ต.ค. 12

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การกำหนดเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๙

ต.ค. 12

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561

ต.ค. 06

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายและชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560

ก.ย. 28

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ

ก.ย. 19

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 2/2560

ส.ค. 30

ประกาศมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี และหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2560

ประกาศมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี และหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2560

ส.ค. 23

การประกันอุบัติเหตุบุคลากร/สมาชิกสมทบประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ส.ค. 16

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อโอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2560 จำนวน 3 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อโอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2560 จำนวน 3 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ส.ค. 10

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ส.ค. 04

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งหัวหน้างานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2560

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี และหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 15-25 สิงหาคม 2560

ก.ค. 05

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากร

มิ.ย. 23

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง วันหยุดชดเชยของทางราชการ

พ.ค. 18

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย

พ.ค. 09

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

จ่ายใบกำกับ

ราชกิจจา ชั้นต่ำกว่า ปี53

ราชกิจจา สายสะพาย ปี58

พ.ค. 09

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558

จ่ายตัวเครื่องราช ชั้นต่ำกว่า ปี58

ราชกิจจาชั้นต่ำกว่า ปี58

เม.ย. 27

ประกาศสำนักงาน ก.พ. แจ้งเรื่องการสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ เพื่อให้หน่วยงานภายในมทร.ธัญบุรี ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางประกอบการบริหารพนักงานราชการ และถือปฏิบัติ

เม.ย. 21

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

มี.ค. 31

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ

มี.ค. 28

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

 

ก.ย. 22

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

มี.ค. 05

รายงานจำนวนบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561

รายงานจำนวนบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561

ก.พ. 28

รายงานจำนวนบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

รายงานจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ก.พ. 26

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2560https://rmutt.thaijobjob.com/

Page 1 of 9512345...102030...Last »