เม.ย. 29

VDO เรื่องเทคนิคการบริหารเวลา

VDO เรื่องเทคนิคการบริหารเวลา ณ อาคารเรียนรวมฯ 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

เม.ย. 29

VDO เรื่องการสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

VDO เรื่องการสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ณ อาคารเรียนรวมฯ 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 26 มีนาคม 2558

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

เม.ย. 08

หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และดูงาน

 ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และดูงาน  พ.ศ. ๒๕๕๘

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

เม.ย. 01

ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อคัดเลือกตัวแทนสมาชิก

chart-1

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

มี.ค. 05

หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘

หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

มี.ค. 03

ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

pvd2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีประกาศจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วน เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบและศึกษารายละเอียดล่วงหน้าเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทจัดการกองทุนต่าง ๆ มีบริษัทดังนี้

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ธ.ค. 23

ขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จ บำนาญ ฯ

สามารถยื่นแบบความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จ บำนาญ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2558
ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น4 อาคารสำนักงานอธิการบดี

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ต.ค. 21

การประกันอุบัติเหตุบุคลากร และบิดา มารดา คู่สมรส บุตรของบุคลากร ประจำปี 2557

การประกันอุบัติเหตุบุคลากร และบิดา มารดา คู่สมรส บุตรของบุคลากร ประจำปี 2557

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

พ.ค. 01

รายงานจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558

เม.ย. 01

รายงานจำนวนบุคลากร มทร.ธัญบุรี ณ วันที่ 1 เมษายน 2558

รายงานจำนวนบุคลากร มทร.ธัญบุรี ณ วันที่ 1 เมษายน 2558

Page 1 of 6112345...102030...Last »