ต.ค. 26

การเสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี ๒๕๕๙

ต.ค. 26

การคัดเลือก ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ต.ค. 07

รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

ก.ย. 22

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ก.ย. 15

คำแนะนำเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ และแบบฟอร์มการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ

รายละเอียด

ก.ย. 08

การประกันอุบัติเหตุบุคลากร/สมาชิกสมทบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ม.ค. 17

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2560

การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2560

ม.ค. 16

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559

 

 

 

 

 

 

 

ม.ค. 05

รายงานจำนวนบุคลากร มทร.ธัญบุรี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

รายงานจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

ม.ค. 04

แบบฟอร์ม รายงานการติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบฟอร์ม PED-01 รายงานการติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2559)33.8 KB73
แบบฟอร์ม PED-02 รายงานการติดตามผ้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ได้รับการพัฒนาทักษะในหลักสูตรเชิงบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559)300.0 KB58

ธ.ค. 19

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559 

        ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2559 ซึ่งการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว นั้น ในการนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559 ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

Page 1 of 8012345...102030...Last »