ส.ค. 28

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558

สายวิชาการ

https://rmutt.job.thai.com/S1.pdf

สายสนับสนุน

https://rmutt.job.thai.com/S2.pdf

ส.ค. 24

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

สำหรับผู้ที่สมัครพนักงานราชการ

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

มิ.ย. 23

การเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รศ.)

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

มิ.ย. 17

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่5 ส.ค. ถึง 4 ก.ย. 2558 จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

สายวิชาการจำนวน 1 อัตรา

สายสนับสนุนจำนวน 2 อัตรา

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

มิ.ย. 11

การปรับค่าตอบแทน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ

การปรับค่าตอบแทน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ มีรายละเอียดดังนี้

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

พ.ค. 26

การเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.)

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

เม.ย. 08

หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และดูงาน

 ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และดูงาน  พ.ศ. ๒๕๕๘

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ส.ค. 11

รูปโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงสำหรับบุคลากรภาครัฐ

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ส.ค. 07

VDO โครงการพัฒนาสมรรถนะตามหน้าที่สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

VDO โครงการพัฒนาสมรรถนะตามหน้าที่สำหรับบุคลากรสายวิชาการ หลักสูตร “อุปนิสัยที่ดี 7 ประการ สู่การทำงานที่ประสบความสำเร็จ ” วันที่ 22 ก.ค. 2558 ณ ห้องรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาราชสุดาฯ

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ส.ค. 03

รายงานจำนวนบุคลากร มทร.ธัญบุรี ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2558

รายงานจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2558

Page 1 of 6712345...102030...Last »