Oct 26

การเสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี ๒๕๕๙

Oct 26

การคัดเลือก ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Oct 07

รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

Sep 22

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

Sep 15

คำแนะนำเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ และแบบฟอร์มการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ

รายละเอียด

Sep 08

การประกันอุบัติเหตุบุคลากร/สมาชิกสมทบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

Feb 07

หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ. เรื่องแนวทางไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง เพื่อถือปฏิบัติต่อไป

หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ. เรื่องแนวทางไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง เพื่อถือปฏิบัติต่อไป

Feb 07

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอรับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนักงานคณบดี และหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอรับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนักงานคณบดี และหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

Feb 03

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2560

เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พร้อมรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ ดำเนินการสอบฯไปเป็นวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2560

 

 

 

Feb 02

รายงานจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

Jan 31

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญงาน

แบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

 

Page 1 of 8112345...102030...Last »