ต.ค. 21

แนวทางการคัดเลือกและการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี ๒๕๕๗

แนวทางการคัดเลือกและการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี ๒๕๕๗  

ให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส่งแบบรายงานการคัดเลือกของผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(ถ้ามี) จำนวน ๑ คน เสนอให้ กองบริหารงานบุคคล ภายในวันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ หากเกินกำหนดให้ถือว่าหน่วยงานนั้นไม่ส่งบุคคล/ องค์กรหรือหน่วยงาน เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ต.ค. 21

แนวทางการคัดเลือก ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗

แนวทางการคัดเลือก ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล โทร. 02549-4919-20

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ต.ค. 21

การประกันอุบัติเหตุบุคลากร และบิดา มารดา คู่สมรส บุตรของบุคลากร ประจำปี 2557

การประกันอุบัติเหตุบุคลากร และบิดา มารดา คู่สมรส บุตรของบุคลากร ประจำปี 2557

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ต.ค. 13

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557

คลิ๊กที่นี่

ต.ค. 24

ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี

ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี จากคณาจารย์ประจำในคณะ

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ต.ค. 17

การจ่ายเงินรางวัลสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศเรื่องการจ่ายเงินรางวัลสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

อ่านรายละเอียด

Page 1 of 5512345...102030...Last »