May 22

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560

May 18

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย

May 09

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

จ่ายใบกำกับ

ราชกิจจา ชั้นต่ำกว่า ปี53

ราชกิจจา สายสะพาย ปี58

May 09

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558

จ่ายตัวเครื่องราช ชั้นต่ำกว่า ปี58

ราชกิจจาชั้นต่ำกว่า ปี58

May 08

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2560

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2560
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2560

https://rmutt.job.thai.com/

Apr 27

ประกาศสำนักงาน ก.พ. แจ้งเรื่องการสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ เพื่อให้หน่วยงานภายในมทร.ธัญบุรี ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางประกอบการบริหารพนักงานราชการ และถือปฏิบัติ

Apr 21

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

Apr 04

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ขอให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตัวเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension’s Electronic Filing) ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Mar 31

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ

Mar 28

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

 

Sep 22

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

Sep 08

การประกันอุบัติเหตุบุคลากร/สมาชิกสมทบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

Page 1 of 8412345...102030...Last »