ต.ค. 12

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การกำหนดเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๙

ต.ค. 12

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561

ต.ค. 06

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560

ก.ย. 28

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ

ก.ย. 19

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 2/2560

ส.ค. 30

ประกาศมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี และหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2560

ประกาศมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี และหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2560

ส.ค. 23

การประกันอุบัติเหตุบุคลากร/สมาชิกสมทบประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ส.ค. 16

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อโอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2560 จำนวน 3 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อโอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2560 จำนวน 3 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ส.ค. 10

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ส.ค. 04

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งหัวหน้างานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2560

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี และหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 15-25 สิงหาคม 2560

ก.ค. 05

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากร

มิ.ย. 23

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง วันหยุดชดเชยของทางราชการ

พ.ค. 18

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย

พ.ค. 09

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

จ่ายใบกำกับ

ราชกิจจา ชั้นต่ำกว่า ปี53

ราชกิจจา สายสะพาย ปี58

พ.ค. 09

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558

จ่ายตัวเครื่องราช ชั้นต่ำกว่า ปี58

ราชกิจจาชั้นต่ำกว่า ปี58

เม.ย. 27

ประกาศสำนักงาน ก.พ. แจ้งเรื่องการสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ เพื่อให้หน่วยงานภายในมทร.ธัญบุรี ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางประกอบการบริหารพนักงานราชการ และถือปฏิบัติ

เม.ย. 21

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

มี.ค. 31

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ

มี.ค. 28

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

 

ก.ย. 22

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ต.ค. 10

รายงานจำนวนบุคลากร มทร.ธัญบุรี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

จำนวนบุคลากร มทร.ธัญบุรี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

ต.ค. 02

คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี

 

Page 1 of 9012345...102030...Last »