Category Archive: ฝ่ายสวัสดิการ

มิ.ย. 26

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อจัดจ้างปูหญ้าสนามเด็กเล่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อจัดจ้างปูหญ้าสนามเด …

Continue reading »

ก.พ. 08

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

พ.ย. 06

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดทำประกันสุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีความประสงค์จะพิจารณ …

Continue reading »

ส.ค. 23

การประกันอุบัติเหตุบุคลากร/สมาชิกสมทบประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ก.ย. 14

ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รอบแรก สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 เริ่มหัก …

Continue reading »

Continue reading »

Page 1 of 3123