Category Archive: ฝ่ายสวัสดิการ

ก.พ. 09

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 ”มอดินแดงเกมส์” ระหว่างวันที่ 2 – 9 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ก.พ. 09

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 14 ”Diamond Game” ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

ก.พ. 08

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

ม.ค. 04

ประกาศราคากลางจัดซื้อเสื้อคอปก จำนวน 1,400 ตัว วงเงิน 497,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจัดซื้อเสื้อคอปก จำนวน 1,400 ตัว วงเงิน 4 …

Continue reading »

พ.ย. 06

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดทำประกันสุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีความประสงค์จะพิจารณ …

Continue reading »

Page 1 of 41234