Category Archive: ฝ่ายสวัสดิการ

ม.ค. 04

ประกาศราคากลางจัดซื้อเสื้อคอปก จำนวน 1,400 ตัว วงเงิน 497,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจัดซื้อเสื้อคอปก จำนวน 1,400 ตัว วงเงิน 4 …

Continue reading »

พ.ย. 06

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดทำประกันสุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีความประสงค์จะพิจารณ …

Continue reading »

ต.ค. 30

ขอเชิญหน่วยงานมทร.ธัญบุรี เสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2560 เสนอรายชื่อพร้อมกรอกแบบฟอร์มภายในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560

ต.ค. 30

ขอเชิญหน่วยงานสังกัดมทร.ธัญบุรี คัดเลือกข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวดีเด่นของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 ส่งรายชื่อและจัดทำแบบรายงานการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560

ส.ค. 23

การประกันอุบัติเหตุบุคลากร/สมาชิกสมทบประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page 1 of 41234