บุคลากร

กองบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล


นางวราภรณ์  อชานนท์

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุกัญญา  ติยภรณ์พิพัฒน์
หัวหน้าฝ่าย

นายเพิ่มศักดิ์  ทับทิมทอง

2. ฝ่ายพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

นางสาวนภาพร  เจริญสุข
หัวหน้าฝ่าย

                                        รุ่งอรุณ                             ณริญชญา

                                         นางสาวรุ่งอรุณ  โนท้ง                                      นางสาวณริญชญา  เป็งปิง

3. ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นางสรินยา  รักษาบุญ
หัวหน้าฝ่าย

เตือนใจ                                     สุรชัย

     นางสาวเตือนใจ  สุตตาชัย                             นางสาวศุภานัน  พุฒตาล                          นายสุรชัย แต่ผู้เจริญ

                                    ฐิตาภา                พันนิดา

                                    นางสาวฐิตาภา  ทองไชย                         นางสาวพันนิดา  เสือจำศีล

 

4. ฝ่ายพัฒนาบุคคล

นางสาวสมพร  สุขแก้ว
หัวหน้าฝ่าย

         มงคลชัย          นพเก้า

              นางกัญญาณัฐ  สายประสาท                      นายมงคลชัย  โพล้งศิริ                     นางสาวนพเก้า  จันทร์ทุ่งใหญ่

สุภารัตน์                         ธีรวดี

                                    นางสาวสุภารัตน์  เมืองโสภา                                      นางสาวธีรวดี  ยิ่งมี

5. ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

นางสุรีพร  เป็งเงิน
หัวหน้าฝ่าย

                            คมกริช

                 นางมาลี  พฤกษชาติ                           นางศิริญทิพย์  แก้วแทน                           นายคมกริช  พุ่มเกิด

สุทธิวรรณ                       จุฑารัตน์

                                    นางสุทธิวรรณ จรรยาพัฒนานุกูล                       นางสาวจุฑารัตน์  ดอนแดงปิ่น

6. ฝ่ายสวัสดิการ

นายอุทัย  เห็มภูมิ
หัวหน้าฝ่าย

                                                               

                                            นางสันทนา วุ่นจู๊ด                                       นายชวลิต กนกพาณิชย์สกุล

                             จิรายุ

                                      นางสาววาสนา ผิวผลาผล                                      นายจิรายุ  ติณวรรธนกุล

2 comments

  1. ไกรสร ธนเวชโสภณ (ตังค์)

    เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานฯ คุณสุกัญญา ติยภรณ์พิพัฒน์ ใช่เคยศึกษาที่ รร.เทเวศร์วิทยาลัย หรือเปล่าครับ หากใช่ช่วยกรุณาตอบกลับทางเมล์ด้วยครับ

    1. milo

      ไม่ใช่ค่ะ ไม่เคยเรียนที่รร.เทเวศร์วิทยาลัยค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>