บุคลากร

กองบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

นางสุรีพร  เป็งเงิน

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่าย

นางสาวสุกัญญา  ติยภรณ์พิพัฒน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

                            20160329

                                           นายเพิ่มศักดิ์  ทับทิมทอง                                        นายยุทธวิทย์  กองแก้ว

                                   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ                    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

2. ฝ่ายพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

หัวหน้าฝ่าย

นางสาวนภาพร  เจริญสุข

บุคลากรชำนาญการพิเศษ

                                   รุ่งอรุณ                             ณริญชญา

                                         นางสาวรุ่งอรุณ  โนท้ง                                         นางสาวณริญชญา  เป็งปิง

                                           บุคลากรปฏิบัติการ                                                 บุคลากรปฏิบัติการ

 

3. ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

หัวหน้าฝ่าย

นางสรินยา  รักษาบุญ

บุคลากรชำนาญการพิเศษ

                                                         สุรชัย

                                       นางสาวศุภานัน  พุฒตาล                                    นายสุรชัย แต่ผู้เจริญ

                                           บุคลากรชำนาญการ                                         บุคลากรปฏิบัติการ

                                   ฐิตาภา                        พันนิดา

                                        นางสาวฐิตาภา  ทองไชย                                 นางสาวพันนิดา  เสือจำศีล

                                            บุคลากรปฏิบัติการ                                           บุคลากรปฏิบัติการ

 

4. ฝ่ายพัฒนาบุคคล

หัวหน้าฝ่าย

นางกัญญาณัฐ  สายประสาท

 บุคลากรชำนาญการ

                              มงคลชัย                         นพเก้า

                                      นายมงคลชัย  โพล้งศิริ                                     นางสาวนพเก้า  จันทร์ทุ่งใหญ่

                                         บุคลากรปฏิบัติการ                                               บุคลากรปฏิบัติการ

สุภารัตน์                            ธีรวดี

                                    นางสาวสุภารัตน์  เมืองโสภา                                       นางสาวธีรวดี  ยิ่งมี

                                          บุคลากรปฏิบัติการ                                                บุคลากรปฏิบัติการ

 

5. ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

คมกริช

หัวหน้าฝ่าย

นายคมกริช  พุ่มเกิด

บุคลากรปฏิบัติการ

                                     

                                          นางมาลี  พฤกษชาติ                                              นางศิริญทิพย์  แก้วแทน

                                           บุคลากรชำนาญการ                                             พนักงานธุรการ ระดับ ส 4

                                  จุฑารัตน์

                                       นางสาวเกษรินทร์ เรืองวารี                                     นางสาวจุฑารัตน์  ดอนแดงปิ่น

                                            บุคลากรปฏิบัติการ                                                    บุคลากรปฏิบัติการ

 

6. ฝ่ายสวัสดิการ

หัวหน้าฝ่าย

นายอุทัย  เห็มภูมิ

  บุคลากรชำนาญการพิเศษ

                                                               

                                            นางสันทนา วุ่นจู๊ด                                         นายชวลิต กนกพาณิชย์สกุล

                                           บุคลากรชำนาญการ                                  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

                                     20160329_02

                                      นางสาววาสนา ผิวผลาผล                                             นายธงรบ  ชาตะรัตน์

                                           บุคลากรปฏิบัติการ                                                           บุคลากร

4 comments

Skip to comment form

 1. ไกรสร ธนเวชโสภณ (ตังค์)

  เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานฯ คุณสุกัญญา ติยภรณ์พิพัฒน์ ใช่เคยศึกษาที่ รร.เทเวศร์วิทยาลัย หรือเปล่าครับ หากใช่ช่วยกรุณาตอบกลับทางเมล์ด้วยครับ

  1. milo

   ไม่ใช่ค่ะ ไม่เคยเรียนที่รร.เทเวศร์วิทยาลัยค่ะ

 2. นิรนาม

  บัญชีที่ขึ้นไว้ พนักงานราชการ ที่สอบครั้งที่ 1 จะเรียกหมดไหมคะ

  1. Ketsarin

   รบกวนติดต่อเบอร์ 02 5494918

ใส่ความเห็น