บุคลากร

กองบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล


นางวราภรณ์  อชานนท์

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่าย

นางสาวสุกัญญา  ติยภรณ์พิพัฒน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

                            20160329

                                           นายเพิ่มศักดิ์  ทับทิมทอง                                        นายยุทธวิทย์  กองแก้ว

                                   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ                    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

2. ฝ่ายพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

หัวหน้าฝ่าย

นางสาวนภาพร  เจริญสุข

บุคลากรชำนาญการ

                                        รุ่งอรุณ                             ณริญชญา

                                         นางสาวรุ่งอรุณ  โนท้ง                                      นางสาวณริญชญา  เป็งปิง

                                           บุคลากรปฏิบัติการ                                              บุคลากรปฏิบัติการ

3. ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

หัวหน้าฝ่าย

นางสรินยา  รักษาบุญ

บุคลากรชำนาญการ

เตือนใจ                                     สุรชัย

      นางสาวเตือนใจ  สุตตาชัย                           นางสาวศุภานัน  พุฒตาล                             นายสุรชัย แต่ผู้เจริญ

      บุคลากรชำนาญการพิเศษ                              บุคลากรชำนาญการ                                   บุคลากรปฏิบัติการ

                                    ฐิตาภา                พันนิดา

                                         นางสาวฐิตาภา  ทองไชย                     นางสาวพันนิดา  เสือจำศีล

                                             บุคลากรปฏิบัติการ                                บุคลากรปฏิบัติการ

4. ฝ่ายพัฒนาบุคคล

หัวหน้าฝ่าย

นางสาวสมพร  สุขแก้ว

 บุคลากรชำนาญการ

         มงคลชัย          นพเก้า

              นางกัญญาณัฐ  สายประสาท                      นายมงคลชัย  โพล้งศิริ                     นางสาวนพเก้า  จันทร์ทุ่งใหญ่

                    บุคลากรชำนาญการ                                บุคลากรปฏิบัติการ                                บุคลากรปฏิบัติการ

สุภารัตน์                         ธีรวดี

                                     นางสาวสุภารัตน์  เมืองโสภา                                     นางสาวธีรวดี  ยิ่งมี

                                           บุคลากรปฏิบัติการ                                             บุคลากรปฏิบัติการ

5. ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

หัวหน้าฝ่าย

นางสุรีพร  เป็งเงิน

บุคลากรชำนาญการ

                            คมกริช

                    นางมาลี  พฤกษชาติ                          นางศิริญทิพย์  แก้วแทน                           นายคมกริช  พุ่มเกิด

                    บุคลากรชำนาญการ                           พนักงานธุรการ ระดับ ส 4                          บุคลากรปฏิบัติการ

                       จุฑารัตน์

                                           นางสาวเกษรินทร์ เรืองวารี                              นางสาวจุฑารัตน์  ดอนแดงปิ่น

                                                บุคลากรปฏิบัติการ                                               บุคลากรปฏิบัติการ

6. ฝ่ายสวัสดิการ

หัวหน้าฝ่าย

นายอุทัย  เห็มภูมิ

  บุคลากรชำนาญการ

                                                               

                                            นางสันทนา วุ่นจู๊ด                                         นายชวลิต กนกพาณิชย์สกุล

                                           บุคลากรชำนาญการ                                  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

                       20160329_02

                                      นางสาววาสนา ผิวผลาผล                                          นายธงรบ  ชาตะรัตน์

                                           บุคลากรปฏิบัติการ                                                          บุคลากร

2 comments

  1. ไกรสร ธนเวชโสภณ (ตังค์)

    เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานฯ คุณสุกัญญา ติยภรณ์พิพัฒน์ ใช่เคยศึกษาที่ รร.เทเวศร์วิทยาลัย หรือเปล่าครับ หากใช่ช่วยกรุณาตอบกลับทางเมล์ด้วยครับ

    1. milo

      ไม่ใช่ค่ะ ไม่เคยเรียนที่รร.เทเวศร์วิทยาลัยค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>