ภาระงาน

 ♥ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เบอร์ต่อ 4912

– ธุรการ
– สารบรรณ
– วัสดุ, ครุภัณฑ์
– ประกันคุณภาพ

 ♥ ฝ่ายพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง เบอร์ต่อ 4913

– จัดทำโครงสร้างหน่วยงาน
– จัดตั้ง ยุบเลิก หน่วยงานภายใน
– กรอบอัตรากำลัง
– จัดสรรอัตรา
– กำหนดตำแหน่ง
– ตัดโอน
– เปลี่ยนตำแหน่ง

 ♥ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เบอร์ต่อ 4918, 4926

– สรรหา
– บรรจุแต่งตั้ง
– การโอน – ย้าย
– การลาออก
– การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
– ปรับระดับชั้น ลูกจ้างประจำ
– ปรับค่าจ้างสายวิชาการ
– การให้ได้รับค่าประสบการณ์

 ♥ ฝ่ายพัฒนาบุคคล เบอร์ต่อ 4924, 4915

– แผนพัฒนาบุคลากร
– จัดอบรม ประชุม สัมมนาบุคลากร
– ทุนการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
– ศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน

 ♥ ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ เบอร์ต่อ 4914, 4916

– ทะเบียนประวัติ
– ทำบัตร
– หนังสือรับรอง
– การลา
– ปรับวุฒิ เพิ่มวุฒิ รับรองวุฒิ
– ขึ้นทะเบียนตำแหน่ง
– ต่อเวลาราชการ
– เงินเดือนและค่าตอบแทน
– บำเหน็จบำนาญ
– เครื่องราชฯ
– กบข
– กสจ
– ข้อมูลสารสนเทศบุคลากร

 ♥ ฝ่ายสวัสดิการ เบอร์ต่อ 4919-21

– จัดสวัสดิการบุคลากร เช่น บ้านพัก สโมสร ตรวจสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ การช่วยเหลือประเภทต่างๆ เป็นต้น
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
– ประกันสังคม
– สินเชื่อของบุคลากร
– คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
– การขอพระราชทานเพลิงศพ

ใส่ความเห็น