พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านบริการวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT)