เรียนเชิญ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการทุกท่าน รับฟังการบรรยาย “การขอค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย”