ประกาศขอเชิญบุคลากรสมัครนักกีฬาบุคลากรครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี แข่งขันระหว่างวันที่ 25 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2566