«

»

พ.ค.
27

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายวิชาการและสายสนับสนุน 2558

DSC_8279

ฝ่ายพัฒนาบุคคล กองบริหารงานบุคคล  จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อให้บุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้รับทราบ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับรวมถึงสวัสดิการต่างๆของมหาวิทยาลัยและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้กับบุคลากรใหม่  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น  110 คน  ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   เมื่อวันที่ 11-12  พฤษภาคม  2558

 

DSC_8297DSC_8798DSC_8649DSC_8620

 

ใส่ความเห็น