ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย