ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของสายสนับสนุน 2566 จำนวน 2 รุ่น