สิทธิการลาของบุคลากรฯ

สิทธิการลาของบุคลากรฯ

แบบฟอร์มการลา

:: ข้าราชการ :: พนักงานมหาวิทยาลัย :: พนักงานราชการทั่วไป :: พนักงานพิเศษเงินรายได้

แบบฟอร์มขอลาออก

English form download