ส.ค.
03

ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้ง ศ.พิเศษ รศ.พิเศษ ผศ.พิเศษ อ.พิเศษ พ.ศ. 2548

ส.ค.
03

ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548

มิ.ย.
14

ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งศาสตราจรย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2548

มิ.ย.
14

ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548

เม.ย.
21

ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. 2548