Komkrit

Author's details

Name: คมกริช พุ่มเกิด
Date registered: มีนาคม 18, 2013

Latest posts

  1. การคัดเลือกข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ดีเด่นของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 — ตุลาคม 18, 2019
  2. การเสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2562 — ตุลาคม 18, 2019
  3. สิทธิการลาของบุคลากร — กันยายน 12, 2019
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ — กันยายน 3, 2019
  5. การประกันอุบัติเหตุบุคลากร/สมาชิกสมทบประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี — สิงหาคม 30, 2019

Most commented posts

  1. ประกาศมทร.ธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2557 — 2 comments
  2. ระเบียบ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. 2556 — 1 comment
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2557 — 1 comment
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 — 1 comment

Author's posts listings

ต.ค.
18

การคัดเลือกข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ดีเด่นของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562

ต.ค.
18

การเสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2562

ก.ย.
12

สิทธิการลาของบุคลากร

ก.ย.
03

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ

ส.ค.
30

การประกันอุบัติเหตุบุคลากร/สมาชิกสมทบประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี