Komkrit

Author's details

Name: คมกริช พุ่มเกิด
Date registered: มีนาคม 18, 2013

Latest posts

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ — ธันวาคม 18, 2020
  2. การประกันอุบัติเหตุบุคลากร/สมาชิกสมทบประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี — ธันวาคม 7, 2020
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเรื่อง ผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2563 — ตุลาคม 22, 2020
  4. เอกสารการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ — กันยายน 27, 2020
  5. ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี — กุมภาพันธ์ 1, 2020

Most commented posts

  1. ประกาศมทร.ธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2557 — 2 comments
  2. ระเบียบ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. 2556 — 1 comment
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2557 — 1 comment
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 — 1 comment

Author's posts listings

ธ.ค.
18

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ

ประกาศมทร.ธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลื …

Continue reading »

ธ.ค.
07

การประกันอุบัติเหตุบุคลากร/สมาชิกสมทบประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ต.ค.
22

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเรื่อง ผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเรื่อง ผลการสอบ …

Continue reading »

ก.ย.
27

เอกสารการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ

ก.พ.
01

ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1. ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลั …

Continue reading »