หลักการและระเบียบคุณสมบัติของการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น มทร.ธัญบุรี

09/04/2024

รายงานความก้าวหน้าการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2567)

สรุปข้อมูลของผู้เสนอขอกำหน […]
14/03/2024

รายงานความคืบหน้าผู้ที่อยู่ระหว่างดำเนินการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2567)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
14/03/2024

รายงานความก้าวหน้าการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2567)

สรุปข้อมูลของผู้เสนอขอกำหน […]
29/02/2024

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีมติแต่งตั้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในระดับ ชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ราย

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
02/02/2024

ข้อมูลของผู้เสนอขอรับค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2567)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
02/02/2024

รายงานความก้าวหน้าการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2567)

สรุปข้อมูลของผู้เสนอขอกำหน […]
01/02/2024

รายงานความคืบหน้าผู้ที่อยู่ระหว่างดำเนินการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน (ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2567)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
25/01/2024

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีมติแต่งตั้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในระดับ ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
25/01/2024

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีมติแต่งตั้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในระดับ ชำนาญการ จำนวน 1 ราย

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]