ประกาศข่าว กบค

31/05/2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งระดับชำนาญการ (กรณีปฎิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง)

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
26/04/2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งระดับชำนาญการ

  ประกาศมหาวิทยาลัยเท […]
09/03/2022

ประกาศคณะกรรมการ บริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศคณะกรรมการ บริหารกอง […]
09/03/2022

การเปลี่ยนสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม ประจำปี 2565

ประกันสังคม เปิดโอกาสให้เป […]