Category Archive: เกี่ยวกับกองบริหารงานบุคคล

ม.ค.
28

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ

พ.ย.
27

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 มีมติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน 4 ราย

พ.ย.
13

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัค …

Continue reading »

ต.ค.
30

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2563

   

ต.ค.
12

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2563

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันฯ https://fil …

Continue reading »