บุคลากรกองบริหารงานบุคคล

10/01/2023

ทำเนียบรู่น บุคลากรใหม่ โครงการพัฒนาบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการพัฒนาบุคลากรใหม่ ปร […]
06/09/2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพ […]
31/05/2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งระดับชำนาญการ (กรณีปฎิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง)

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]