ฝ่ายกำหนดตำแหน่งและ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กองบริหารงานบุคคล