ประชาสัมพันธ์

ข่าวกองบริหารงานบุคคล

02/02/2023

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน (ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2566)

รายงานสรุปผลการดำเนินงานกา […]
02/02/2023

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

สถิติบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข […]
02/02/2023

รายงานความก้าวหน้าการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2566)

สรุปข้อมูลของผู้เสนอขอกำหน […]
01/02/2023

การประเมินค่างานและการกำหนดกรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2566 – 2569

  >> ดาวน์โหลดไ […]
31/01/2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่ง ระดับชำนาญการ (กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
17/01/2023

ประชาสัมพันธ์งานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยและบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์งานพิธีมอบประ […]
16/01/2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่ง ระดับชำนาญการ (กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
10/01/2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร
10/01/2023

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน (ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2566)

รายงานสรุปผลการดำเนินงานกา […]