การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน

การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน

เอกสารและผลงานที่เสนอขอรับการประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

แบบเสนอผลงานของสายสนับสนุน

ประกาศ ก.พ.อ. , กฏ ก.พ.อ.

หนังสือเวียน สกอ.

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ

ประกาศสภามหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคคลากร

แบบฟอร์มในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

เทคนิคการจัดทำผลงาน